Kommunpolitiskt Program

Vänsterpartiet i Skurup – för ett Skurup för alla!

Detta var Vänsterpartiet i Skurups valmanifest inför valet 2018, och det är den politik vi nu fortsätter att jobba för i opposition. Du kan ladda ned det som en broschyr genom att klicka här, eller genom att klicka på bilden t v.

Vi gav också inför valet ut en tabloidtidning där vår politik och våra kandidater presenteras närmare. Du laddar ned den som broschyr genom att klicka här, eller klicka på bilden till höger.

För att hänga med i vad vi tycker i aktuella samhällsfrågor och vad vi jobbar med just nu, följ vår facebooksida!

Vi vill ha ett Skurup där alla mår bra och där ingen har det bra på någon annans bekostnad. Vi vill ha ett Skurup där vi hjälps åt och där ingen lämnas därhän – ett solidariskt Skurup, med andra ord. Vi vill ha ett Skurup där det finns bra bostäder åt alla och där vi tar hand om våra äldre. Vi vill ha en barnomsorg, en skola och ett näringsliv att vara stolta över. Vi tror att ett brett kultur- och fritidsliv gör oss gott. Och miljön, den har högsta prioritet. Vi ser hellre förebyggande åtgärder än kortsiktiga lösningar för ett tryggt Skurup.

En jämlik förskola och skola är bra för alla

Alla barn har rätt till en bra start i livet. Därför ska resurserna fördelas efter behov. Ingen ska behöva gå till förskolan eller skolan med en klump i magen, varken elever eller anställda. De barn som behöver stöd ska få det direkt. Skolverksamheten i vår kommun ska fortsätta att drivas utan vinstintresse.
Vänsterpartiet Skurup vill bland annat:

 • testa och utvärdera sex timmars arbetsdag inom skola och barnomsorg
 • slå vakt om en god barnomsorg på obekväm arbetstid
 • satsa på möten med kulturarbetare i skolan och erbjuda gratis kulturskola åt alla.
 • se till att alla elever har god tillgång till ett resursteam med skolhälsovård och specialpedagoger så att alla barn får möjlighet att lyckas i skolan.
 • satsa på elevassistenter så att fler klarar av utbildningen. Elevassistenter är även ett stöd för pedagogerna att kunna fokusera på sitt jobb.

Miljön – för framtidens skull

Vi blundar inte för klimatförändringarna. Vi tar dem på allvar och gör allt för att bidra till ett hållbart samhälle. Vi gör det för våra kommande generationers skull. Vi vill att Skurups kommun ska vara ett föredöme i miljöarbetet och ligga i framkant. Något annat vore ansvarslöst.
Vänsterpartiet Skurup vill bland annat:

 • ersätta fossildrivna fordon i kommunal ägo/leasing med fordon som drivs med förnyelsebart bränsle.
 • ställa om skoljordbruket på Nils Holgerssongymnasiet till ekologisk och hållbar odling, och bli ett lokalt kunskapscentrum för hållbart jordbruk.
 • förse alla kommunalt ägda tak i lämpliga lägen med solceller. Gröna tak bör installeras på kommunala takytor som lämpar sig för detta.
 • rädda kommunens åar och vattendrag, och minska övergödningen av våra sjöar och havet vid vår kust. Motverka stranderosionen och bevara ett starkt strandskydd vid hav och sjöar.
 • prioritera ett nära samarbete med kommunens näringsliv för att uppnå miljömålen, till exempel genom att ta tillvara på spillvärmen från kommunens industrier.

Alla ska ha ett hem

För oss är det en mänsklig rättighet att ha en bra bostad. Det skapar trygghet. Tyvärr har inte alla den tryggheten, det råder bostadsbrist i kommunen. Nu är det hög tid att agera och börja bygga. Vi ser det som en kommunal angelägenhet att se till att det byggs billiga hyresbostäder så att alla människor, oavsett tjocklek på plånboken, har möjlighet till ett bra hem.
Vänsterpartiet Skurup vill bland annat:

 • arbeta för att fler hyresbostäder byggs.
 • ge Skurupshem i uppdrag, att genom om- och nybyggnation, se till att bostadskön till hyresrätter i kommunen är högst tre månader år 2025.
 • arbeta för att hyresnivåerna hålls nere.
 • verka för att all nybyggnation ska vara ekologiskt hållbar.
 • verka för att hänsyn tas till värdefull natur och åkermark vid byggande av bostäder.

Kvalitet i vård och omsorg – hela livet

Personalen inom vård och omsorg gör ett fantastiskt arbete utifrån de förutsättningar som erbjuds. Men det är dags för kommunen att göra en större satsning här. Det förtjänar våra äldre och de kommuninvånare som får hjälp och vård i hemmet. Bra vård är en rättighet, och inte en handelsvara. Vi kommer inte att medverka till att någon kommunal vård- och omsorgsverksamhet säljs ut till privata aktörer.
Vänsterpartiet Skurup vill bland annat:

 • testa och utvärdera sex timmars arbetsdag inom vård och omsorg.
 • anställa fler inom vård och omsorg.
 • bidra till en långsiktig kompetensförsörjning.
 • ge förutsättningar för en kommunal vård och omsorg där människor upplever att de har inflytande över vården, och där deras önskan och vilja tas tillvara.

Jobb för alla!

Skurups kommun har en relativt låg arbetslöshet. Men detta gör inte livet enklare för de personer som står utan arbete. Att vara långtidsarbetslös sprider negativa ringar på vattnet. Här behöver kommunen investera för att hjälpa folk tillbaka till sysselsättning. Alla som kan jobba, ska få jobba. Det gagnar både individen och samhället.
Vänsterpartiet Skurup vill bland annat:

 • göra kommunen till ett föredöme som arbetsgivare och verka för att vi har ett arbetsliv där alla får plats, oavsett funktionsnedsättning, kön, bakgrund, ålder, etc.
 • satsa ytterligare på studie- och yrkesvägledning för kommuninvånare.
 • starta ett kommunalt sysselsättningsprogram som ger människor som står långt ifrån arbetsmarknaden bättre förutsättningar att få ett jobb.
 • utveckla samarbetet med Skurups näringsliv för att bättre möta upp företagens personalbehov.

Ett starkt näringsliv stärker Skurup

Ett blomstrande näringsliv är viktigt för en stark kommun. Skurup ska inte främst vara en sovstad till Ystad och Malmö, utan också en kommun med ett aktivt eget näringsliv. Vi ser gärna att större företag etablerar sig här och skapar arbetstillfällen. Men Skurup är också en kommun där egen- och småföretagare utgör en stor och viktig del av de yrkesverksamma.
Vänsterpartiet Skurup vill bland annat:

 • prioritera att kommunen stödjer lokalt småföretagande, t ex genom företagslots, företagsservice, rådgivning via näringslivsenheten.
 • verka för ett levande centrum med butiker och restauranger i våra tätorter, bland annat genom att utveckla samarbetet med Skurups handel.
 • kräva att de leverantörer som kommunen anlitar har kollektivavtal eller motsvarande försäkringar, samt uppfyller kommunens miljö- och hållbarhetskrav.
 • Främja distribution av lokalt producerade råvaror, etc.

Kultur och fritid för ett rikt liv

Att spela trummor i ett popband, spela ytterback i fotbollslaget, dansa folkdans eller se en bra film – kultur och fritid berikar våra liv. Skurups kommun ska därför ha ett attraktivt och brett kultur- och fritidsliv. Det ska finnas något för alla.

Vänsterpartiet Skurup vill bland annat:

 • göra om Rutgerskolan till ett kommunägt allaktivitetshus, för såväl ung som gammal.
 • verka för ett levande Svaneholms slott, med stabil ekonomi – ett attraktivt besöksmål i Skåne.
 • ge barn och ungdomar från resurssvaga familjer en chans att vara med i föreningsdrivna fritids- och idrottsaktiviteter på lika villkor.
 • utveckla servicen till föreningar. Föreningslivet ger kommuninvånarna en rikare vardag, det ska kommunen stödja.

Trafik och trygghet – för miljö och hälsa!

Det goda pendlingsläget med tåg från Skurup och Rydsgård har gynnat inflyttningen och sysselsättningen i kommunen. Men långtifrån alla kommunens bygder har ett utvecklat nät för kollektivtrafiken. Det vill vi ändra på. Att man kan röra sig på ett säkert och smidigt sätt, vare sig det är till fots, på cykel, med bil eller kollektivtrafik, bidrar till att man trivs på ett ställe. Likaså är det viktigt att alla känner sig trygga på platsen där de bor. Oavsett om du är ung kvinna, äldre eller kommer från ett annat land, inga områden i kommunen ska kännas som en otrygg plats.
Vänsterpartiet Skurup vill bland annat:

 • tillsätta en trygghetssamordnare som hjälper de som blir utsatta för olika brott (våld i nära relationer, sexisitiskt-, rasisitiskt- och hedersrelaterat våld, etc.) och som arbetar långsiktigt och systematiskt för att främja trygghet och förebygga brott.
 • påskynda byggandet av förbifartsled i Skurup som styr om genomfartstrafik från centrum.
 • bygga ut cykelvägsnätet i kommunen, i såväl tätorterna som mellan Rydsgård-Skurup, Skivarp-Skurup, och norrut från Skurup längs med 102:an för de som bor där.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: